Ballonversieringen of heliumballonnen nodig? Zoekt U een ballonboog of pilaar voor uw trouwerij in de omgeving van Leiden? ballon, ballonnen, heliumballon, balon, trouwen, feest, ballonversiering, decoratie, versiering, ballonboog, feest, feestversiering, ballonslinger, slinger, huwelijk, liefde, trouwerij, verrassing, suprise, ballonhart, wk, ek, balloon arch opblaasfiguren, bierpul, champagnefles, baby, verkeersbord

Cijfer 6

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van Ballonparade te Leiderdorp

 

Artikel 1. Algemeen
De onderhavige algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op al onze leveringen van goederen en alle door ons verrichte diensten.

 

Artikel 2. Bestelling 
Bestellingen kunnen enkel via onze website of via mail. Nimmer telefonisch.

(Kleur)wijzigingen dienen max. 48 uur van te voren door te worden gegeven, zij het per e-mail of persoonlijk met handtekening, waarbij de klant een kopie of reply ontvangt.

 

Artikel 3. Offertes
Alle offertes zijn steeds vrijblijvend. Offertes zijn persoonlijk en niet overdraagbaar zonder schriftelijke aanpassing.

 

De ondertekening van de offerte en/of de betaling van de opdracht danwel een opdrachtbevestiging per e-mail wordt door ons ook gezien als acceptatie van deze algemene leveringsvoorwaarden.

 

Artikel 4. Prijzen
Alle genoemde prijzen in de offerte zijn geldend voor de vervaldatum en inclusief BTW.
Ballonparade bezorgt in Leiden en omstreken. Indien de locatie op meer dan 10 kilometer is, dan kost dit € 0,35 per kilometer (incl. btw). Zowel de heen- als terugreis wordt in rekening gebracht en het eventueel ophalen van de constructie. Ballonparade bezorgt bij een minimum bestelling van € 50,-.

 

Artikel 5. Levertijd
De levertijden worden in overleg met de klant vastgesteld, bij de levering van decoratie op locatie is de geplande tijd incl. een marge van 30 minuten.

 

Artikel 6. Levering
Ballonparade streeft naar een perfecte levering, meer- of minderleveringen van 5% zijn toegestaan. De levering geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

In verband met wind zal Ballonparade haar voeten verzwaren of vastbinden, doch geeft dit geen garantie dat de natuur niet sterker zal zijn dan dit.


Ballondecoraties worden niet opgehangen/vastgehangen of bevestigd. De klant dient zelf zorg te dragen hiervoor, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit i.v.m aansprakelijkheid.

 

Artikel 7. Risico
Direct nadat de goederen als geleverd gelden in de zin van artikel 5 en 6, draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade welke aan of door deze goederen voor hem of voor derden mocht ontstaan.

 

Artikel 8. Betaling
Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen dient betaling op voorhand te geschieden. Indien bij niet tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan , wordt het bedrag ter vordering verhoogd met de wettelijke geldende incassokosten, waaronder niet begrepen de kosten van de met de incasso belaste raadsman, welke daarnaast ten laste van de opdrachtgever komen.

 

Artikel 9. Ballonnen en materialen
Ballonparade maakt gebruik van een goede kwaliteit ballonnen. Ballonparade is niet gehouden tot garantie die verder strekt dan tot  hetgeen aan garantie door de fabrikant van de door Ballonparade geleverde ballonnen en/of het door Ballonparade bij de werkzaamheden gebruikte materialen wordt verleend.

 

Ballonnen kunnen niet tegen warmte/afwisseling van temperatuur en zonlicht. Hierdoor kan de zweeftijd van heliumballonnen aanzienlijk verkorten.

 

Lucht geblazen ballondecoraties kunnen door temperatuurschommelingen krimpen of springen.

 

Ballonparade kan geen enkele garantie geven over de houdbaarheidsduur van buiten geplaatste ballondecoraties gezien dit volledig afhankelijk is van de (weers-)omstandigheden waarin deze zich bevind.

 

Ballonparade is zich bewust van het hoge stemgeluid dat de klant kan produceren na inademing van helium. Toch vraagt Ballonparade met klem om dit niet te doen met onze ballonnen, daar deze vaak geïmplementeerd zijn met Hi-float, wat een giftig goedje is en een negatieve reactie in het lichaam kan oproepen. Ballonparade kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade dan ook bij inademing van helium.

 

Voor kinderen bestaat gevaar voor verstikking door niet opgeblazen ballonnen of ballonresten. Toezicht door volwassenen is dan ook vereist. Houdt niet opgeblazen ballonnen buiten bereik van kinderen en gooi kapotte ballonnen direct weg. Het gebruik van een pomp wordt geadviseerd. Ballonparade kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade dan ook bij het inslikken van ballonnen, danwel resten hiervan.

 

Artikel 10. Borg
Voor de constructie van enkele producten kan er borg in rekening worden gebracht. De borg wordt naderhand teruggestort. Alle constructies blijven in principe in eigendom van Ballonparade, tenzij anders duidelijk is overeengekomen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid
Ballonparade is niet aansprakelijk voor schade na het gebruik van de door ons geleverde decoratie en/of diensten. Ballonparade is niet gehouden tot vergoeding van kosten en schade, onder andere wegens persoonlijke ongevallen en schade aan roerende en onroerende goederen. De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten en schade welke voor ons mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen dan wel doorleveringen aan derden op ons ter zake van voorvallen, waarvoor Ballonparade niet aansprakelijk is ingevolge deze voorwaarden.

 

Artikel 11. Ontbinding
Onverminderd de ons verder toekomende rechten heeft Ballonparade het recht, indien door overmacht wordt verhinderd bij uitvoeren van de overeenkomst, om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te onze keuze, zonder dat Ballonparade tot enige schadevergoeding gehouden is.

 

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichtingen die voor hem uit deze of enige andere met ons gesloten overeenkomst mochten voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van onze opdrachtgever wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te onze keuze, zonder dat Ballonparade tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd de ons verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, die Ballonparade ten laste van de opdrachtgever heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

 

Artikel 12. Annulering

Annuleringen dienen zo snel mogelijk te worden doorgegeven. Ballonparade hanteert bij annulering de volgende percentages:

Tot 8 dagen voor uitvoerdatum: 15%
Tot 2 dagen voor uitvoerdatum: 75%
Binnen 2 dagen voor uitvoerdatum: 100%

Deze annuleringen zijn van toepassing op de levering van decoraties.

 

Artikel 13. Klachten
Wanneer u onverhoopt een klacht heeft, vraagt Ballonparade u deze op dezelfde dag nog kenbaar te maken, zodat de schade nog beperkt kan worden. Ballonparade zal nimmer uw factuur of een gedeelte hiervan crediteren , wanneer ze niet in de gelegenheid zijn gesteld u tevreden te stellen voor uw evenement/gelegenheid.

 

In geval van een klacht vraagt Ballonparade u de betreffende ballonnen te bewaren en/of foto's te maken hiervan, zodat een duidelijk beeld van uw klacht kan worden gevormd.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op alle door Ballonparade gedane aanbiedingen en/of offertes dan wel leveringen, hoe ook genaamd, alsmede op alle met Ballonparade gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.